Games

Thỏ nhặt cà rốt

          
Chia sẻ: 
          
Team Lạc Việt

Kiến thức trọng tâm:

Hỏi đáp với mẫu câu "What can you do?":

What can you do?
I can swim.

What can you do?
I can draw.

Can you swim?
Yes, I can.

Can you read?
No, I can't.

Team Lạc Việt

   Bài giảng
   Đại học Sư Phạm
Hủy
Gửi
Bài giảng liên quan